บ่อน ไก่ชนเล่นพนันการชนไก่

การชนไก่เป็นกีฬาพื้นบ้านประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศทั่วโลก ไก่ชนออนไลน์ที่นำเอาไก่สองตัวที่ได้รับการฝึกให้เป็นไก่ชนมาต่อสู้กันในสังเวียน โดยมีสิ่งเดิมพันเป็นเม็ดเงินมูลค่ามหาศาล แต่ขัดกับหลักกฎหมายการเล่นพนันในเมืองไทยหรือเปล่าบ่อน ไก่ชน ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง การชนไก่ เป็นกิจกรรมที่มีความรุนแรงและอาจมีการต่อสู้กันจนไก่ชนฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายต้องเจ็บหรือตายและในบางครั้งก็อาจมีการใช้ยาทำให้ไก่ที่นำมาชนมึนเมาหรือมีความดุร้ายมากขึ้น UFABETการกระทำต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์ด้วยหรือไม่ วันนี้ ทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ ร่วมไขข้อข้องใจกับนักกฎหมายชื่อดังของเมืองไทยบ่อนผีมีเกลื่อนเมืองบ่อนผีมีเกลื่อนเมือง

การศึกษาการพนันชนไก่

การศึกษาการพนันชนไก่ในภาคเหนือตอนบนบ่อน ไก่ชน ประสงค์ที่จะทำความเข้าใจพัฒนาการความเป็นมาของการพนันชนไก่ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบวิธีการเล่นพนันในบ่อนชนไก่แต่ละระดับรวมถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้ เสนอมาตรการและนโยบายในการกำกับดูแลธุรกิจการพนันชนไก่ ไพ่แคงจากการศึกษาพบว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นธุรกิจการพนันชนไก่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคมแบบทุนนิยมที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตในชุมชน จากเกษตรกรรมมาสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการที่สำคัญคือ การละเล่นชนไก่หลังฤดูเก็บเกี่ยวถูกปรับเปลี่ยนมาชนไก่ในวันหยุดสุดสัปดาห์ และต่อมาการหยุดทำงานนี้กลายมาเป็นวิถีชีวิตแบบเมืองในที่สุด และบ่อนพนันชนไก่กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักพนันชนไก่โดยปริยาย ประการต่อมาก็คือ ภายใต้พระราชบัญญัติการพนันปี 2478 ที่ระบุให้การชนไก่เป็นการเล่นพนันชนิดหนึ่ง ที่จะต้องขออนุญาตก่อนถึงจะเล่นได้ ทั้งนี้อยู่ที่อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการอนุญาตให้ตัง้ บ่อนไก่ได้หรือไม่ เวลาต่อมาเกิดมีการตัง้ บ่อนชนไก่กันแพร่หลายประการที่สาม จากการเข้ามาของนักธุรกิจ ติดตามด้วยระบบ iOS และ Android นักการเมืองที่มีใจรักชอบการชนไก่มาจัดตัง้ บ่อนสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างบ่อนเกิดความร่วมมือ ประการสุดท้ายคือนโยบายการส่งเสริมการเลี้ยงไก่

ธุรกิจการพนัน บ่อนชนไก่

ในธุรกิจการพนันบ่อนชนไก่มีบทบาทในการจัดการทางธุรกิจการชนไก่ให้เกิดผลกำไรสูงสุดรูปแบบวิธีการเล่นการพนันชนไก่มี 3 แบบคือการเล่นพนันชนไก่แบบเดิมพัน เป็นการเล่นพนันระหว่างเจ้าของไก่ชนและคณะทัง้ 2 ฝ่าย บ่อน ไก่ชนโดยวางเงินเดิมพันตามที่ตกลงฝ่ายละเท่าเท่ากันฝากไว้กับทางบ่อน เมื่อรู้การชนไก่รู้ผลแพ้ชนะฝ่ายผู้ชนะจะมารับเงินเดิมพันทั้งหมดทางบ่อนจะหักค่าชนไก่ 10 % ของเงินเดิมพันเป็นรายได้ของบ่อน ส่วนวิธีการเล่นพนันชนไก่แบบต่อรองนั้น เกิดขึ้นภายหลังมีการปล่อยไก่ชนกันในสังเวียน คนดูรอบสังเวียนจะทำการต่อรองระหว่างกัน ราคาสูงต่ำมากน้อยขึ้น อยู่กับลีลาการต่อสู้ของไก่ชนถ้าไก่ชนแต่ละตัวผลัดกันได้เปรียบเสียเปรียบพลิกไปพลิกมา การต่อรองก็จะเพิ่มมากขึ้นอัตราการต่อรอง วงเงินการต่อรองแต่ละครัง้ ในแต่ละคู่ วงเงินต่อรองจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการแบ่งชัน้ ของผู้เล่น ถ้าอยู่ในชัน้ ของนักพนันมืออาชีพที่กระเป๋าหนักวงเงินต่อรองก็จะสูงเป็นหลักพันขึ้นไป ไก่เพศผู้ส่วนนักพนันมือสมัครเล่นก็จะต่อรองเป็นหลักร้อยขึ้นไป

บ่อนชนไก่ถูกกฎหมาย
บ่อนชนไก่ถูกกฎหมาย

เปิดบ่อนชนไก่ถูกกฎหมาย

ทนายความชื่อดัง ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์ว่า หากมีการเล่นไก่ชนและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพนันชนไก่และกัดปลา พ.ศ. 2552 ถือว่าถูกต้องตามกฎหมายตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ พ.ศ.2557 ในมาตรา 3 ระบุไว้ว่า การทารุณกรรม คือ การที่ทําให้สัตว์ได้รับความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ ได้รับความเจ็บปวด หรืออาจทําให้สัตว์นั้นตาย การชนไก่ก็ถือว่าเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ แต่ในกฎหมายมีการยกเว้นไว้ในมาตรา 21 การจัดให้มีการต่อสู้ตามประเพณีท้องถิ่นและการกระทำอื่นใดที่มีกฎหมายกำหนดให้สามารถกระทำได้เป็นการเฉพาะ การกระทำดังกล่าวนี้ไม่ถือเป็นการทารุณกรรมสัตว์

การพนันชนไก่ถือว่าถูกต้องตามกฎหมาย

  • ขออนุญาตสร้างบ่อน โดยยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงสถานที่เล่นการพนันชนไก่ ซึ่งจะพิจารณาโดยคำนึงถึงสถานที่ที่จะขออนุญาตต้องมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยจำนวนสถานที่ในพื้นที่นั้นว่ามีจำนวนไม่มากเกินสมควรส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ชน เพื่อจำหน่ายสร้างรายได้มีการควบคุมและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจะต้องไม่อยู่ใกล้วัด โรงเรียน โรงพยาบาล
  • ขออนุญาตเล่นการพนัน โดยผู้ขออนุญาตจะต้องได้รับอนุญาตสร้างบ่อนก่อนชนไก่อย่างถูกกฎหมายทำได้ไม่ยากชนไก่อย่างถูกกฎหมายทำได้ไม่ยากชนไก่ ต้องอยู่ในกฎระเบียบชนไก่ ต้องอยู่ในกฎระเบียบใบอนุญาต 1 ใบ ใช้ได้ 1 สังเวียน ส่วนบ่อนหนึ่งจะขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ได้กี่สังเวียนนั้น ต้องให้ผู้มีอำนาจสั่งอนุมัติ
  • บ่อนหนึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ได้เฉพาะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของทุกสัปดาห์ที่ไม่ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันสำคัญทางศาสนา ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 5 วันต่อเดือน ยกเว้น กรณีพิเศษ เช่น งานประจำปีที่จังหวัดจัด หรือรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้ารัฐหรือสาธารณกุศล
  • กำหนดเวลาชกให้เป็นมาตรฐาน ต้องไม่เกิน 20 นาที/ยก รวมแล้วไม่เกิน 8 ยก และให้พักระหว่างยกไม่น้อยกว่า 20 นาที
  • ถ้าผู้มีใบอนุญาตกระทำการดังต่อไปนี้ อาจหมดโอกาสที่จะขอใบอนุญาตครั้งต่อไป โดยครั้งคราวหรือตลอดไปก็ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังใบอนุญาตไม่จัดสถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะอนามัยจัดให้มีการเล่นการพนันอย่างอื่นภายในบริเวณสถานที่เล่นการพนันชนไก่มีการก่อความไม่สงบเรียบร้อย ภายในหรือบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่มีการขายสุรา ดื่มสุรา หรือ พกพาอาวุธติดตัว เข้าไปในบริเวณที่เล่นการพนันชนไก่จัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่โดยมีการเสริม แต่งเดือย หรือโดยวิธีอื่นที่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติของไก่ชน

สรุป

ส่วนตัวยอมรับว่าสงสารไก่บ่อน ไก่ชน ไม่อยากให้มีการชนไก่พนันเป็นการทรมานสัตว์และไม่อยากให้มีการส่งเสริมให้คนเล่นการพนัน แต่เมื่อเป็นกฎหมายแล้วก็ต้องยอมรับอย่างไรก็ดีอยากให้ตรวจร่างกายสัตว์ทั้งก่อนและหลังชนน้ำเต้าปูปลา ถ้าเขาเจ็บปวดก็ต้องรักษา และให้มันพักฟื้นจนกว่าจะกลับมาเป็นปกตส่วนผู้ที่เข้าไปเล่นพนันก็ต้องมีการควบคุมให้เล่นอย่างพอเหมาะ ไม่ใช่เล่นจนหมดเนื้อหมดตัวเกิดปัญหาครอบครัวหรือควรจะได้รับอนุญาตจากคนในครอบครัวให้สามารถเข้ามาเล่นได้” ทนายความชื่อดังแสดงความเห็นห้ามเสริมแต่งเดือยหรือวิธีอื่นที่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติของไก่ชนห้ามเสริม แต่งเดือยหรือวิธีอื่นที่ไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติของไก่ชนสร้างมูลค่าไก่ชน กระตุ้นเศรษฐกิจไทย